Məqsəd və öhdəliklər

Respublikamızda gedən geniş quruculuq və inkişaf proseslərində öz işi ilə xüsusi yer tutan müəssisəmiz hazırda müasir tələb və standartlara cavab verən avtomatlaşdırma qurğularının və sistemlərinin yaradılması, NÖC və Avtomatika vasitələrinin quraşdırılması, təmiri, sazlanması, texniki xidməti, təzyiq ölçü vasitələrinin sınaqdan keçirilməsi, neft-mədən avadanlıq və alətlərdə qüsurların ultrasəs nəzarət üsulu ilə aşkar edilməsi (defektoskopiya), eləcədə müəssisədaxili rabitə, təhlükəsizlik, videonəzarət və siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması, təmiri, sazlanması və texniki xidməti və.s işləri yerinə yetirir.

Məqsəd və öhdəliklər

- Müqavilə öhdəliklərinin vaxtında və yüksək tələblərə cavab verən keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi; - İstesal və nəzarət proseslərinin günün tələblərinə üyğun daimi təkminləşdirilməsini təmin etməklə əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq; - İşgüzar fəaliyyətimizi genişləndirmək və gündəlik işimizdə “Sifarişçi”lərə nümünəvi xidmət göstərmək. - Fəaliyyətlərimizdə təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılması təmin etmək, insanların sağlamlığını diqqət mərkəzində saxlamaq, ətraf mühitin qorunmasını ön planda tutmaq.